Flevolandse overheden lopen mogelijk achter op schema voor Omgevingswet

9 maanden geleden gepubliceerd

De voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, zijn in volle gang bij de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. Echter, de samenwerking tussen deze overheden bij gebiedsoverstijgende vergunningaanvragen blijft achter. Dit is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek door de rekenkamercommissies van deze overheden en de Randstedelijke Rekenkamer.

Voorbereidingen lopen, maar interbestuurlijke samenwerking blijft achter

Hoewel de gemeenten en provincie zich voorbereiden op de nieuwe wet met het ontwikkelen van visies, plannen en procedures, richt de aandacht zich voornamelijk op de eigen overheid. De samenwerking tussen de overheden bij aanvragen die meerdere overheden aangaan, is nog nauwelijks van de grond gekomen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen gezamenlijke afspraken gemaakt over de voorwaarden voor gebiedsoverstijgende vergunningsaanvragen, noch zijn de procedures hiervoor op elkaar afgestemd. Het ontbreken van dit soort afspraken kan tot vertraging leiden in de afhandeling van dergelijke vergunningaanvragen, wat onwenselijk is gezien de maatschappelijke opgaven en het tempo waarin deze uitgevoerd moeten worden.

Positieve houding ten opzichte van samenwerking, maar actie blijft uit

Ondanks het ontbreken van officiële afspraken, is er wel sprake van een op samenwerking gerichte cultuur tussen de genoemde overheden. Deze houding vormt een goede basis voor de aanpak van interbestuurlijke vraagstukken, maar is volgens de rekenkamercommissies niet voldoende. Er worden aanbevelingen gedaan om de overheden te helpen bij het effectief en op tempo afhandelen van gebiedsoverstijgende vergunningaanvragen in de toekomst.

Presentatie rapport

Het onderzoek en de bijbehorende aanbevelingen worden gepresenteerd in het rapport ‘Samenwerking in Flevoland onder de nieuwe Omgevingswet’ op 20 september 2023 in Museum Schokland. Het rapport is vanaf 21 september 2023 te vinden op de websites van de betrokken overheden en de Randstedelijke Rekenkamer.